slide

Waarom Loket Eerlijke Afbouw?

LEA, ofwel Loket Eerlijke Afbouw, gaat de strijd aan tegen oneerlijke concurrentie binnen de stukadoorssector, plafond- en wandsector, blokkenstelsector, terrazzo- en vloerensector. 

In de afbouwsector kunt u te maken krijgen met oneerlijke situaties. Een werkgever kan bijvoorbeeld last hebben van een bedrijf dat ten onrechte de cao Afbouw niet toepast. En een werknemer kan onderbetaald krijgen. Om deze misstanden aan te pakken is op initiatief van de sociale partners in de afbouwsector (NOA, FNV en CNV Vakmensen) LEA opgericht. LEA wordt uitgevoerd door Technisch Bureau Afbouw.

Wat is eerlijke afbouw?

Sociale partners in de afbouwsector vinden het belangrijk dat alle werkgevers in de afbouwsector de cao Afbouw correct toepassen.

De werknemers moeten bijvoorbeeld conform de cao worden betaald en dienen aangemeld te zijn bij het pensioenfonds. In de cao Afbouw en de cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen staan de collectieve arbeidsvoorwaarden vermeld. Deze cao’s moeten altijd worden toegepast door de werkgevers die lid zijn van de werkgeversvereniging NOA. Delen van deze cao kunnen echter door de Minister van SZW algemeen verbindend worden verklaard waardoor die cao’s voor een groot deel ook moeten worden nageleefd door werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversvereniging NOA.

Werknemers die werkzaam zijn in de afbouw hebben recht op een pensioen dat ondergebracht is bij bpfBOUW, het pensioenfonds van de bouw. Dat is bepaald in Verplichtstelling bpfBOUW.

Meld het bij Lea!

Wanneer melden?

U kunt een melding doen als u vermoedt dat:

-          een werkgever mogelijk ten onrechte de cao Afbouw niet toepast;

-          een werkgever de cao niet correct uitvoert terwijl de cao Afbouw wel van toepassing is of;

-          zwart werken of andere vormen van oneerlijke concurrentie plaats vinden.

Hoe melden?

U kunt de melding anoniem doorgeven. Dit kunt u als volgt doen:

-          Telefonisch: 070 33 66 599.

-          Per e-mail: melding@loketeerlijkeafbouw.nl.

-          Per post: Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag

-          Via NOA, FNV en CNV Vakmensen.

Vervolgens behandelt LEA uw melding vertrouwelijk. LEA geeft indien nodig de melding door aan de betreffende instantie waar LEA werkafspraken mee heeft gemaakt. 

Boekencontroles

In verband met een werkingssfeer- of een nalevingsonderzoek kunt u een bezoek ontvangen van een onderzoeksbureau dat door ons wordt ingeschakeld.

Dat bureau rapporteert aan ons.

De procedure voor een boekencontrole is als volgt:

  • U ontvangt een brief waarin de boekencontrole wordt aangekondigd. 
  • De controles worden uitgevoerd door het onafhankelijk controle- en onderzoeksbureau Providius uit Heiloo: www.providius.nl.
  • De controle wordt verricht op uw kantoor of bij uw boekhouder en bestaat onder meer uit het bestuderen van de administratie. 
  • De controleur neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een bezoek. 
  • De controleur maakt van de controle een rapport dat naar het Loket Eerlijke Afbouw wordt gezonden.
  • Het rapport van de controleur wordt besproken door de Commissie Nalevings- en Werkingssfeeronderzoek cao Afbouw. De commissie neemt mede op basis van het rapport een besluit.
  • Het besluit van de commissie en een kopie van het rapport wordt aan u toegezonden.
  • Tegen het besluit van de commissie is binnen zes weken bezwaar mogelijk bij cao-partijen: Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn.  

Meld het bij Lea!

Nuttige links

NOA De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) is de ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven in Nederland.

FNV FNV Bouw is een werknemersorganisatie voor onder andere de afbouw.

CNV Vakmensen CNV Vakmensen is een werknemersorganisatie voor onder andere de afbouw.

TBA Het Technisch Bureau Afbouw is opgericht op initiatief van de NOA, FNV en CVN Vakmensen om de belangen van de afbouwbranche te behartigen.

APG APG is de uitvoeringsorganisatie voor bedrijfstakeigen regelingen voor de afbouw. Nieuwe werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao Afbouw vallen dienen zich bij het APG aan te melden: aanmelden/afmelden werkgevers.

bpfBOUW Werknemers die onder de cao Afbouw vallen hebben recht op een bouwpensioen. 

Bureau naleving & werkingssfeer Het Bureau naleving & werkingssfeer ziet toe of de cao Bouw correct wordt nageleefd. Hier kunt u terecht voor klachten over bedrijven die de cao Bouw niet goed naleven.  

SNCU Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) geeft voorlichting over de uitzendcao’s en ziet toe op de naleving ervan. Bij SNCU kunnen klachten worden ingediend over uitzendbureaus.

Afbouwkeur Bedrijven die in bezit zijn van het afbouwkeurmerk zijn aangesloten bij Stichting Afbouwkeur. Op de website van Stichting Afbouwkeur kunt u controleren of een bedrijf inderdaad in bezit is van het afbouwkeurmerk. 

Providius Providius is een onafhankelijk controle- en onderzoeksbureau. Lea schakelt Providius in voor boekencontroles.

Certificaatcontrole uitzendbureau Ondernemers die de cao afbouw toepassen mogen bij de inlening van uitzendkrachten alleen gebruik maken van uitzendbureaus met een certificaat NEN 4400-I/II. Meer kunt u lezen in artikel 5 van de cao Afbouw.

MijnAfbouw MijnAfbouw is de internetportal van de afbouwsector. Op MijnAfbouw is informatie te vinden over de cao Afbouw, scholingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en pensioen. MijnAfbouw is bedoeld voor werkgevers, werknemers, zzp-ers en andere ondernemers zonder personeel, gepensioneerden en personen die in de afbouw willen werken. Bedrijven en personen die meer willen weten over afbouwtechniek, kwaliteitswaarborging en geschillenbeslechting kunnen ook terecht op MijnAfbouw.


Belangrijke documenten

Hieronder vindt u (links naar) belangrijke documenten:

Cao-boekje Afbouw 2018-2019 tot 1 mei 2019 en Cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021

Cao-boekje Afbouw 2018-2019 vanaf 1 mei 2019 en Cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021

Besluiten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Besluit van 22 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring

Cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021

Besluit van 19 december 2016 tot algemeen verbindendverklaring

Gewijzigd per besluit van 7 december 2017

Gewijzigd per besluit van 15 oktober 2018

Gewijzigd per besluit van 13 december 2018

Verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid